Ryzyko wypadków podczas uprawiania sportu jest całkiem wysokie

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w sporcie

Każdy sportowiec ? niezależnie od tego, czy uprawia daną dyscyplinę sportu zawodowo czy amatorsko ? powinien zastanowić się nad zakupem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Różnego rodzaju kontuzje bowiem nie są w sporcie rzadkością, a ich skutki mogą być bardzo poważne. Jeżeli na temat tego rodzaju ubezpieczeń nie wiemy zbyt wiele, to z całą pewnością warto zdobyć kilka podstawowych informacji na temat ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków w sporcie.

Ryzyko wypadków podczas uprawiania sportu jest całkiem wysokiePrzede wszystkim warto dowiedzieć się jaki jest przedmiot oraz zakres takiego ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia dla sportowców ? oczywiście w przypadku polisy podstawowej ? są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierć ubezpieczonego. Oczywiście wszelkie te zdarzenia muszą mieć miejsce w życiu sportowym lub podczas wykonywania czynności związanych ze sportem i kulturą fizyczną. Firmy ubezpieczeniowe bardzo często oferują różnego rodzaju rozszerzenia ubezpieczenia, np. istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia, które zapewnia nam ochronę nie tylko w życiu sportowym i podczas wykonywania czynności wiążących się z kulturą fizyczną i sportem, ale również w życiu prywatnym. W takiej sytuacji jednak ubezpieczenie nie będzie obejmowało przypadków objętych ustawą o świadczeniach z tytułu chorób zawodowych i wypadków przy pracy. Dużą zaletą tego rodzaju ubezpieczeń jest możliwość poszerzenia zakresu ochrony. Firmy ubezpieczeniowe, za dodatkową opłatą, bardzo często oferują np. zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków za granicami kraju, zasiłki dzienne bądź jednorazowe świadczenia z tytułu całkowitej utraty zdolności do uprawiania konkretnego rodzaju sportu.

Tego rodzaju sportowiec polisa może zostać zawarta przez osoby fizyczne ? warto przy tym zaznaczyć, że nie muszą to być czynni sportowcy. Oczywiście, z ubezpieczenia sportowego najczęściej korzystają osoby uprawiające sport, będące stowarzyszonymi lub zarejestrowanymi członkami kół, sekcji, zespołów i ognisk sportowych, związków sportowych, klubów, zespołów sportowo-rekreacyjnych czy też organizacji i stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu. Niemniej jednak tego rodzaju ubezpieczenie mogą także wykupić osoby nie stowarzyszone lub nie zarejestrowane, które biorą udział w zorganizowanych zajęciach sportowych, zawodach itp. Mogą z niego skorzystać również trenerzy, instruktorzy, nauczyciele WF, asystenci trenerów, lekarze i sędziowie sportowi, pracownicy biurowo-administracyjni związków sportowych i klubów, pracownicy odnowy biologicznej, a nawet organizatorzy imprez sportowo-rekreacyjnych. Należy przy tym pamiętać, że tego rodzaju ubezpieczenie sportowe nie obejmuje osób, które biorą udział w zawodach lub imprezach sportowych jedynie w charakterze widza.

Poznając bliżej zagadnienia związane z ubezpieczeniami sportowymi, warto również wspomnieć o ograniczeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela. Określa on bowiem pewne sytuacje, których wystąpienie będzie podstawą do niewypłacenia odszkodowania, nawet jeśli została wyrządzona szkoda. Przede wszystkim polisa nie pokrywa szkód które powstały w wyniku umyślnych działań ubezpieczonego oraz szkód powstałych w wyniku stanów chorobowych, przy czym zapis ten najczęściej nie dotyczy zawałów serca oraz wylewu krwi do mózgu. Tego rodzaju ubezpieczenia nie obejmują także szkód będących wynikiem chorób zawodowych, chronicznych lub przewlekłych, zaburzeń psychicznych osoby ubezpieczonej oraz spożywania alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Odszkodowanie nie zostanie wypłacone także wtedy, jeśli szkoda powstała w wyniku prowadzenia pojazdu mechanicznego bez wymaganych prawem uprawnień oraz po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Wyłączeniu podlegają także szkody wyrządzone na skutek usiłowania bądź popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego, zażycia leków lub środków zakazanych przez komisję lekarską Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia będącego wynikiem leczenia oraz zabiegami leczniczymi oraz szkody będące efektem zamieszek, bójek i rozruchów. Lista wyłączeń jest więc obszerna, dlatego powinniśmy bardzo starannie zapoznać się z umową ubezpieczenia, aby mieć pewność, że wybrana przez nas sportowiec polisa zapewni nam jak największy zakres ochrony w jak najbardziej korzystnej cenie.

spacer