Notariusz

Notariusz to jeden z zawodów, których uprawianie związane jest bardzo dużą odpowiedzialnością. Dlatego też osoby wykonujące ten zawód zobowiązane są do posiadania ubezpieczenia zawodowego. Takie ubezpieczenie zawodowe stanowi doskonałe zabezpieczenie zarówno interesów samego ubezpieczonego, jak i interesów klientów na rzecz, których ubezpieczony świadczy swoje usługi (więcej w temacie: https://iexpert.pl/).

Zawód – notariusz

Notariusz to jeden z zawodów, których uprawianie związane jest bardzo dużą odpowiedzialnością

Autor zdjęcia: quinn.anya

W dużym uproszczeniu zawód notariusza polega na dokonywaniu czynności, których celem jest nadanie dokumentom formy notarialnej. W ramach czynności mających nadać dokumentom charakter dokumentu urzędowego, podejmowane są przez notariusza takich chociażby czynności jak:

 • sporządzanie aktów notarialnych,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzanie wypisów,
 • sporządzanie odpisów,
 • sporządzanie wyciągów z dokumentów,
 • sporządzanie poświadczeń,
 • sporządzanie czeków,
 • sporządzanie weksli,
 • sporządzanie projektów akt,
 • sporządzanie oświadczeń,
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy,
 • przyjmowanie na przechowanie papierów wartościowych,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów,
 • przyjmowanie na przechowanie danych informatycznych,
 • spisywanie protokołów,
 • doręczanie oświadczeń.

Wykonując swoje czynności zawodowe notariusz zobowiązany jest do zachowania należytej staranności oraz zobowiązany jest, do czuwania nad odpowiednim zabezpieczeniem prawnym interesów swoich klientów oraz osób, dla których podejmowane działania mogą skutkować prawnie.

Przyjęło się, iż czynności notarialne świadczone są w kancelarii notarialnej. Nie wyklucza się jednak, w określonych okolicznościach, wykonywania tych czynności poza kancelarią. Podobnie prezentuje się kwestia związana z językiem, w jakim dokonywane są czynności notarialne. Językiem obowiązującym jest język polski, jednak w określonych okolicznościach czynności te mogą być również dokonane w języku obcym.

spacer